8 Steps

  • “הרשה לי להבטיח לך שדעתי עליך, היא יותר טובה אפילו מהדעה שיש לך על עצמך” דף, עט, והתבוננות רצינית, שבי לכתוב לרבי.
  • 1 time
  • “יודע צדיק נפש בהמתו” רק את יודעת מה הנפש הבהמית שלך מספרת. קחי הזדמנות אחת, ותעשי עליה אתכפיא.
  • “אהבת חינם, היינו אהבה שאין לה כל יסוד בשכל אנושי, ולא עוד אלא היפך השכל” עזבי את הישות העצמית, עזרי לחברה או קרובה שזקוקה לעזרה רוחנית או גשמית.
  • “טובה פעולה אחת מאלף אנחות” אז קדימה בלי שאלות- לוותר על נוחות, היום ליד המיטה שלך יהיה מונח “נעגלוואסער”.
  • “יודע צדיק נפש בהמתו” רק את יודעת מה הנפש הבהמית שלך מספרת. קחי הזדמנות אחת, ותעשי עליה אתכפיא.
  • “חסיד צריך לציית, ולא להתנצל על שאינו יכול לציית”- עשי לעצמך שעות מוגדרות בהם את לא נוגעת בפלאפון. וקיבלת חיים!
  • משימה לבנות הסמינר: ערב שבת, סוף האלף השישי, הדור השביעי, השבת הנצחית כבר בפתח. הכיני את הבית בשמחה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים